Регуляторна діяльність

Аналіз впливу регуляторного акту

на затвердження нової редакції «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт. Володимирівка».

 

 1. Визначення проблеми

Система централізованого водовідведення смт. Володимирівка призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойми. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого дозволу на спеціальне водокористування.

Для запобігання порушення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих зі стічними водами необхідно, щоб на вході до каналізаційних очисних споруд Волноваського ВУВКГ концентрації забруднюючих речовин стічних вод не перевищували певні значення – допустимі концентрації (ДК).

Забезпечення дотримання визначених ДК забруднюючих речовин стічних вод на вході до очисних споруд можливо тільки тоді, коли концентрації забруднюючих речовин стічних вод підприємств смт. Володимирівка, що скидаються у міську каналізацію, в свою чергу не перевищували визначених для них величин.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом державного регулювання, полягає в забезпеченні якісного очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах перед скидом їх в водойми.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

 • запобігання псуванню обладнання систем централізованого водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
 • підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;
 • гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
 • гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
 • впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;
 • затвердження порядку виявлення порушень та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (стягнення з порушників  плати та порядок визначення розміру цієї плати, відключення порушників від системи централізованого водопостачання та водовідведення; відшкодування споживачами, які скоїли порушення природоохоронного законодавства сум збитків)

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава, у т.ч.:

 

 

Орган місцевого самоврядування

Так

Суб’єкти господарювання

Так

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

 • запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;
 • підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;
 • забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
 • провадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;
 • мотивування підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;
 • затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення(відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо);
 • безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення  (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);
 • якісна робота очисних споруд  Волноваського ВУВКГ, поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин);
 • встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами до систем централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення.

 

ІІІ.      Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи системи і до небезпечності її експлуатації та незабезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств смт. Володимирівка.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.

 

3.1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Альтернатива 2

Залишити наявний стан справ без змін.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Введення в дію запропонованого акта забезпечить:

– запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

– безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації;

– попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету.

Альтернатива 2

У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акта, вигоди відсутні.

Витрати відсутні.

 

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Види альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та якість для населення умов діяльності Волноваського ВУВКГ та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються підприємствами до системи централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

Витрати  відсутні.

 

Альтернатива 2

Стан справ залишиться без змін.

Вигоди відсутні.

Витрати коштів КП «Компанія Вода Донбасу» на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

 

3.2.3.            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Показник

Великі

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта

35*

115*

150

Питома вага групи у загальній кількості, %

23%

76%

100%

*Відповідно до даних Волноваського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та обладнані окремим каналізаційним випуском станом на 01.09.2018р.- 150.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

Правилами регулюються відносини між Волноваським ВУВКГ «Компанія вода Донбасу» і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему.

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу.

Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

«Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення» та визначаються  для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Альтернатива 2

Вигоди відсутні.

Витрати відсутні.

 

3.2.4.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого, та малого підприємництва.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1

58,446

Альтернатива 2

-

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого, та малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 р. – 3723, 00 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017 р.№ 2246-VІІІ)

 

№ п/п

Витрати

За 1 рік, грн

За 5 років, грн

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

4,00 год. х 22,41 грн. = 89,64

448,2

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

300,00

1500,00

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8

Інше (уточнити), грн.

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

389,64

1948,2

10

Кількість суб’єктів господарювання великого,  та малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

150

150

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

58,446

292,230

 

ІV.      Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

1) введення в дію запропонованого регуляторного акта;

2) залишення наявного стану справ без змін.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за 4-бальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення;

- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста;

- визначення умов приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;

- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності;

- забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Альтернатива 2

1

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що на теперішній час в місті відсутній механізм контролю за скидом стічних вод Споживачів.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Володимирівської селищної ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт. Володимирівка».

Впровадження цього регуляторного акта передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

–   складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

–   оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

–   внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

–   у разі прийняття регуляторного акта – оприлюднення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Володимирівської селищної ради;

 • у разі прийняття регуляторного акта здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

 

VI.      Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

 

VII.     Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

 

VIII.   Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу смт. Володимирівка;
 • виявлені порушення в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення смт. Володимирівка пред'являти споживачам претензії та позови.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

–   забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

 

IX.      Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Стосовно регуляторного акта послідовно буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження його результативності за показниками, визначеними під час проведення аналізу регуляторного впливу до нього на підставі даних, наданих хіміко-бактеріологічною лабораторією стічних вод.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено на етапі підготовки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік (в термін не пізніше двох років) з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні три роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

 

X. Звіт про результати відстеження регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт. Володимирівка».

Основною метою прийняття даного регуляторного акту є забезпечення охорони водоймищ від забруднення недостатньо-очищеними стічними водами згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Прийняття регуляторного акту сприяє:

–   чіткому контролю якості, кількості та режиму скиду стічних вод Споживачів;

–   недопущення виводу з ладу очисних споруд;

–   здійснення раптового, відбору проб для контролю за якістю стічних вод;

 • можливість відмови в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод, концентрація забруднюючих речовин яких перевищує гранично допустимі нормативи;
 • обмеження скиду стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Споживачем цих правил. 

 

ХI.      Пропозиції та зауваження

Пропозиції та зауваження направляти протягом місяця від дня опублікування за адресою: вул. Героїв 51 ОМБр, 97, м. Волноваха, Донецька обл., 85700, телефон              (06244) 4-29-96; 4-14-18. Ознайомитися з «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт. Володимирівка» можливо в службі реалізації Волноваського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», а також на офіційному сайті КП «Компанія «Вода Донбасу» www.donvoda.com та офіційному сайті Володимирівської селищної ради www.volodymyrivska.rada.org.ua.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                       В. В. Абраменко

 

 

 

 

Директор Волноваського ВУВКГ                                                            В. В. Тішковський

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

ВОЛОДИМИРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 РІШЕННЯ

 

 

смт Володимирівка

 

 

 

______                                                       № ______

 

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення      смт Володимирівка

 

Відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища, «Про житлово-комунальні послуги», Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою КМУ від 25.03.1999 №465, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»,  з метою визначення порядку користування системою централізованого комунального водовідведення смт Володимирівка та очистки стічних вод, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Володимирівської селищної ради:

    

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення смт Володимирівка (додаються).

2.  Рішення виконкому Володимирівський селищної ради від 08.01.2014р. № 1 «Про затвердження Правил приймання  стічних вод споживачів у комунальну та відомчі системи каналізації смт. Володимирівка»  вважати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності даним рішенням.

3.  Рішення вступає в дію з моменту оприлюднення.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на Володимирівського селищного голову (Абраменко В.В.).  

 

 

           Селищний голова                                                                                                                             В.В. Абраменко


 

Логін: *

Пароль: *